Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn

 

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

Kierownik Ośrodka
mgr Mariusz Chołuj

STRUKTURA WEWNĘTRZNA MOPS

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne oznaczone symbolami literowymi:

 • Stanowisko Organizacyjno - Administracyjne (OA);
 • Zespól Finansowo - Księgowy (ZFK);
 • Zespół Pracy Socjalnej (ZPS);
 • Stanowisko Obsługi Świadczeń (OS);
 • Zespół ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (SRiA);
 • Zespół Wspierania Rodziny (ZWR)

Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka za realizację powierzonych zadań, a także wykonywanie poleceń służbowych i przestrzeganie dyscypliny pracy.

MOPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, zatrudniony przez Burmistrza Miasta Tuszyn.
Kierownik jest odpowiedzialny przed Burmistrzem za należyte, prawidłowe i sprawne wykonywanie poleceń służbowych, określonych przepisami prawa.
Kierownik MOPS jest zwierzchnikiem służbowym pracowników MOPS.

Do innych zadań Kierownika należy:

 • właściwa organizacja pracy i prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
 • diagnoza potrzeb na świadczenia w ramach realizowanych przez Ośrodek zadań,
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • określanie zadań polityki kadrowej, dbałość o należny dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji i inne zadania.

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MOPS

Do zadań pracownika ds. organizacyjno-administracyjnych należy:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników OPS,
 • zabezpieczenie materiałowo-techniczne warunków pracy, w tym zakup sprzętu, materiałów i pomocy biurowych, zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu,
 • obsługa sekretariatu OPS,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Ośrodka i strategii rozwiązywania problemów społecznych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i inne zadania - polecenia służbowe,

Do zadań Zespołu Finansowo- Księgowego należy;

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie, ustalanie zasad obiegu i archiwizowanie dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka, sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka, terminowe rozliczania finansowe z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami gospodarczymi, współprace z bankiem finansującym,
 • wydawanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 • gospodarka środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Ośrodka,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej legalności dokumentów księgowych i płacowych,
 • sporządzanie list wypłat i dokonywanie wypłat dla pracowników OPS,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 • sporządzenie bilansu, projektów i planów budżetu finansowego Ośrodka,
 • współpraca z innymi  komórkami organizacyjnymi Ośrodka i wykonywanie innych poleceń służbowych (zadań),

Do zadań Zespołu Pracy Socjalnej należy:

 • rozeznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców w ramach przydzielonego rejonu opiekuńczego,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka,
 • wnioskowanie o udzielenie świadczeń określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • realizację zadań powierzonych pomocy społecznej na podstawie przepisów innych ustaw, programów osłonowych i programów finansowych ze środków unijnych,
 • współpraca z radnymi, środowiskiem lokalnym oraz innymi podmiotami i organizacjami na rzecz poprawy funkcjonowania mieszkańców gminy, w szczególności placówkami służby zdrowia, oświaty, kuratorami sądowymi,
 • uczestniczenie w zespołach Interdyscyplinarnych
 • przestrzeganie terminów realizacji powierzonych zadań określonych w przepisach prawa,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych

Do zadań pracownika ds. obsługi świadczeń należy:

 • wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie informatycznym na podstawie wywiadów przekazywanych przez ZPS
 • emisja decyzji administracyjnych i przekazywanie ich do podpisu przez Kierownika Ośrodka lub inne osoby upoważnione do podpisywania decyzji,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne klientów OPS,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielonych świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • sporządzanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka corocznej OZPS,
 • nadzór nad systemem informatycznym
 • wykonywanie innych poleceń służbowych.

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy:

 • obsługa osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • wydawanie druków wniosków i formularzy, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków,
 • weryfikacja wniosków, prowadzenie ewidencji przyjmowanych  wniosków, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie  przyznawanych świadczeń,
 • przygotowywanie sprawozdań,
 • wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych.

Do zadań Zespołu Wspierania Rodziny należy:

udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, polegającej w szczególności na:

 • udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
 • terapii i mediacji,
 • pomocy prawnej, w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizowanie dla rodzin grup wsparcia lub grup samopomocy,
 • opracowywanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 • opracowywanie corocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Kierownik Ośrodka, rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo - wychowawcze, przydziela asystenta rodziny.

Zadania asystenta rodziny:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodziny pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, udzielanie wparcia dzieciom oraz inne zadania i polecenia służbowe.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 95
Utworzono dnia: 17.01.2020

Historia publikacji

 • 20.01.2020 08:57, Administrator
  Edycja strony: Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 17.01.2020 13:06, Administrator
  Dodanie strony: Pracownicy