Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn

 

Zadania ośrodka

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń w zakresie pomocy społecznej określonych:

ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, a w szczególności:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
 • świadczenia pielęgnacyjne;
 • zasiłki pielęgnacyjne;  
 • specjalny zasiłek opiekuńczy.

MOPS realizuje również zadania własne gminy zarówno o charakterze obowiązkowym jak i nieobowiązkowym zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Radę Miejską.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Od dnia 01 maja 2004 Ośrodkowi powierzono realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. tj. prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz ich wypłatę.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Dodatkami do zasiłku rodzinnego są dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania dziecka
 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:
 • na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 •  18 roku życia lub
 •  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 •  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Kwoty świadczeń rodzinnych:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł
 • zasiłek pielęgnacyjny - 153,00 zł
 • świadczenie pielęgnacyjne - 1406,00 zł
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - 520,00 zł
 • zasiłek rodzinny dla dziecka do 5 roku życia - 95,00 zł
 • zasiłek rodzinny dla dziecka powyżej 5 roku życia do 18 lat - 124,00 zł
 •  
 • zasiłek rodzinny dla dziecka powyżej 18 roku życia do 21 lat – 135,00 zł
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł
 • dodatek z tytułu samotnego wychowanie dziecka - 193,00 zł nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku nieoełnbosprawnego dziecka 273,00 zł
 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - do 5 roku życia - 90,00 zł, powyżej 5 roku życia 110,00 zł
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł (jednorazowo w roku)
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduję się siedziba szkoły  113,00 zł, oraz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 69,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wychowawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (osoba uprawniona), do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia przyznaje się bezterminowo.

Bezskuteczność egzekucji - to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Warunkiem uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest pozyskiwanie dochodu rodzinnego w kwocie nie przekraczającej 725,00zł w przeliczeniu na jedną osobę.
 

Okres świadczeniowy tj. okres, w którym wypłaca się świadczenia, rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września roku następnego.

Wysokość przyznanych świadczeń uzależniona jest od bieżąco ustalonych alimentów. Maksymalnie można otrzymać 500,00zł miesięcznie na dziecko.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 77
Utworzono dnia: 17.01.2020

Historia publikacji

 • 20.01.2020 09:32, Administrator
  Edycja strony: Zadania ośrodka
 • 17.01.2020 13:06, Administrator
  Dodanie strony: Budżet