Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn

 

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (UE) 2016/679) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie , 95-080 Tuszyn Plac Reymonta 1, reprezentowany przez Kierownika MOPS w Tuszynie.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuszynie: adres e- mail: iod@tuszyn.naszops.pl lub listownie pod adresem Administratora

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, zadań zleconych oraz na podstawie zawartych umów.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie.

 5. Pani/ Pana dane będą pozyskiwane od podmiotów, które są zobowiązane do udzielania informacji na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, oraz przepisy dotyczące archiwizacji.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

  • żądania ich sprostowania;

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania .

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora danych lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres e-mailowy: iod@tuszyn.naszops.pl

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 75
Utworzono dnia: 17.01.2020

Historia publikacji

 • 20.01.2020 09:35, Administrator
  Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych
 • 17.01.2020 13:06, Administrator
  Dodanie strony: Przetargi