Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
  2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Pracownik socjalny MOPS w Tuszynie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie nr XVIII/120/04 z dnia 18 czerwca 2004 r.
Zobacz treść Uchwały- http://www.tuszyn.info.pl/index.php?p=search&key=XVIII/120/04

Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 21,00 zł.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

  1. dla osoby samotnej 130%  kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 911,30 zł
  2. dla osoby pozostającej w rodzinie 130% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 686,40 zł na każdą osobę.

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie MOPS realizuje:

CE Linqua Sp. z o.o. 

os. Bohaterów Września 1A/c

31-620 Kraków
 

Wymagane dokumenty

  1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
  3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
  4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
  6. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy )
  7. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
  8. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego


Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

Plac Reymonta 1
95 - 080 Tuszyn,

tel./ fax (42) 614 - 34 - 92,

tel. (42)   211 - 62 - 95

tel. 517-420-617

mopstuszyn@naszops.pl

 

Ośrodek pracuje 

Poniedziałek  7.30-15.30

Wtorek  7.30- 17.00

Środa 7.30-15.30

Czwartek  7.30-15.30

Piątek    7.30-14.00

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1994

Utworzono dnia: 20.10.2014

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 04.01.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 01.10.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 08.01.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 08.01.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 04.01.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 30.09.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 04.01.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 03.07.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 03.07.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 21.10.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 21.10.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 21.10.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 21.10.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 21.10.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 20.10.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Usługi opiekuńcze
  • 20.10.2014, Administrator główny: Edycja zakładki usługi opiekuńcze
  • 20.10.2014, Administrator główny: Utworzenie zakładki usługi opiekuńcze