Kierownik Ośrodka
mgr Mariusz Chołuj

STRUKTURA WEWNĘTRZNA MOPS

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne oznaczone symbolami literowymi:

 1. Stanowisko Organizacyjno - Administracyjne (OA);
 2. Zespól Finansowo - Księgowy (ZFK);
 3. Zespół Pracy Socjalnej (ZPS);
 4. Stanowisko Obsługi Świadczeń (OS);
 5. Zespół ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (SRiA);
 6. Zespół Wspierania Rodziny (ZWR)

Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka za realizację powierzonych zadań, a także wykonywanie poleceń służbowych i przestrzeganie dyscypliny pracy.

MOPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, zatrudniony przez Burmistrza Miasta Tuszyn.
Kierownik jest odpowiedzialny przed Burmistrzem za należyte, prawidłowe i sprawne wykonywanie poleceń służbowych, określonych przepisami prawa.
Kierownik MOPS jest zwierzchnikiem służbowym pracowników MOPS.

Do innych zadań Kierownika należy:

 • właściwa organizacja pracy i prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
 • diagnoza potrzeb na świadczenia w ramach realizowanych przez Ośrodek zadań,
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • określanie zadań polityki kadrowej, dbałość o należny dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji i inne zadania.

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MOPS

Do zadań pracownika ds. organizacyjno-administracyjnych należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka,
 2. organizowanie szkoleń dla pracowników OPS,
 3. zabezpieczenie materiałowo-techniczne warunków pracy, w tym zakup sprzętu, materiałów i pomocy biurowych, zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu,
 4. obsługa sekretariatu OPS,
 5. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 6. sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Ośrodka i strategii rozwiązywania problemów społecznych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i inne zadania - polecenia służbowe,

Do zadań Zespołu Finansowo- Księgowego należy;

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. sporządzanie, ustalanie zasad obiegu i archiwizowanie dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka, sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 3. prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka, terminowe rozliczania finansowe z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami gospodarczymi, współprace z bankiem finansującym,
 4. wydawanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 5. gospodarka środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Ośrodka,
 6. dokonywanie kontroli wewnętrznej legalności dokumentów księgowych i płacowych,
 7. sporządzanie list wypłat i dokonywanie wypłat dla pracowników OPS,
 8. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 9. sporządzenie bilansu, projektów i planów budżetu finansowego Ośrodka,
 10. współpraca z innymi  komórkami organizacyjnymi Ośrodka i wykonywanie innych poleceń służbowych (zadań),

 

Do zadań Zespołu Pracy Socjalnej należy:

 1. rozeznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców w ramach przydzielonego rejonu opiekuńczego,
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka,
 3. wnioskowanie o udzielenie świadczeń określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 4. realizację zadań powierzonych pomocy społecznej na podstawie przepisów innych ustaw, programów osłonowych i programów finansowych ze środków unijnych,
 5. współpraca z radnymi, środowiskiem lokalnym oraz innymi podmiotami i organizacjami na rzecz poprawy funkcjonowania mieszkańców gminy, w szczególności placówkami służby zdrowia, oświaty, kuratorami sądowymi,
 6. uczestniczenie w zespołach Interdyscyplinarnych
 7. przestrzeganie terminów realizacji powierzonych zadań określonych w przepisach prawa,
 8. wykonywanie innych poleceń służbowych

Do zadań pracownika ds. obsługi świadczeń należy:

 1. wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie informatycznym na podstawie wywiadów przekazywanych przez ZPS
 2. emisja decyzji administracyjnych i przekazywanie ich do podpisu przez Kierownika Ośrodka lub inne osoby upoważnione do podpisywania decyzji,
 3. sporządzanie list wypłat świadczeń,
 4. rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne klientów OPS,
 5. sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielonych świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 6. sporządzanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka corocznej OZPS,
 7. nadzór nad systemem informatycznym
 8. wykonywanie innych poleceń służbowych.

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy:

 1. obsługa osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 2. wydawanie druków wniosków i formularzy, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków,
 3. weryfikacja wniosków, prowadzenie ewidencji przyjmowanych  wniosków, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie  przyznawanych świadczeń,
 5. przygotowywanie sprawozdań,
 6. wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych.

 

Do zadań Zespołu Wspierania Rodziny należy:

 1. udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, polegającej w szczególności na:
 • udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
 • terapii i mediacji,
 • pomocy prawnej, w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizowanie dla rodzin grup wsparcia lub grup samopomocy,
 1. opracowywanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 2. opracowywanie corocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Kierownik Ośrodka, rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo - wychowawcze, przydziela asystenta rodziny.

Zadania asystenta rodziny:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodziny pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, udzielanie wparcia dzieciom oraz inne zadania i polecenia służbowe.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2147

Utworzono dnia: 22.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 25.08.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 19.05.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 08.10.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 08.10.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 08.10.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 08.10.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 08.10.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 08.10.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 08.10.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 23.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 23.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 20.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 19.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 19.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 19.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 19.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 19.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 09.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 05.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja wewnętrzna Ośrodka
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja Wewnętrzna Ośrodka
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja Wewnętrzna Ośrodka
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Organizacja Wewnętrzna Ośrodka
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Dyrekcja
 • 01.09.2013, Administrator główny: Edycja zakładki Dyrekcja